انواع فضانگهدارنده انواع فضانگهدارنده : در مجموع دو نوع فضانگهدارنده مورد استفاده برای کودکان وجود دارد: فضانگهدارنده ثابت این نوع فضانگهدارنده در دهان به صورت ثابت کار گذاشته و چسبانده می‌شود. برای کودکان با سن کم این نوع فضانگهدارنده مناسب تر است.
Read More