ایمپلنت تمام دندانها چه مدت پس از کشیدن دندان انجام میشود؟ به طور کلی میتوان گفت که از نظر زمان، 4 دوره وجود دارد که در آن ایمپلنت دندانها پس از کشیدن دندان امکان پذیر است. کاشت فوری، کاشت استاندارد، کاشت تاخیری
مطالعه بیشتر