بررسی ایمپلنت زاویه دار ایمپلنت های زاویه دار به انواعی از ایمپلنت گفته می شود که در مواقعی از آن استفاده می گردد که پزشک قادر به استفاده از ایمپلنت های عادی نباشد و امکان نصب ایمپلنت دندان به شکل موازی با
مطالعه بیشتر