بررسی ترمیم دندانهای شیری جلو امروزه نیازهای زیبایی حتی در کودکان خردسال افزایش یافته است. دندان های شیری جلو تا حدود سن هفت سالگی داخل دهان باقی می مانند و در صورت پوسیدگی ممکن است برای کودک یا والدین آزاردهنده باشند.در این
مطالعه بیشتر