بررسی دلایل و درمان کجی دندان شیری کجی دندانی های شیری در صورتی که جدی گرفته نشوند می تواند عوارض بسیاری بر جای بگذارد . کجی دندان ها نه تنها از جنبه زیبایی تاثیرات منفی از خود به جای می گذارد بلکه
مطالعه بیشتر