چرا باید به موقع اقدام به کشیدن دندان عقل کنیم؟ به سه دندان انتهایی و طرفی در هر فک دندان های آسیاب (یا دندان های آسیای بزرگ) گفته می شود. به سومین و انتهایی ترین این دندان ها نیز دندان عقل گفته
مطالعه بیشتر