بررسی علل ایجاد آفت دهان کودک آفت یک زخم باز به شکل گرد و با رنگی سفید یا زرد است. اطراف این زخم با هاله قرمز رنگی احاطه شده است. این زخم در تمام بخش‌های داخلی دهان بروز می‌کند. گاهی اوقات به
مطالعه بیشتر