عوارض جراحی فک جراحی فک چه عوارضی دارد؟ عوارض احتمالی جراحی فک با گذشت زمان رفع شده و عوارض کمی احتمال دارد با شما به صورت دائمی بماند. دراینجا به بررسی تعدادی از این عوارض میپردازیم: کاهش حس لب ها(پاراستزی لب): درجراحی
مطالعه بیشتر