آیا مکیدن انگشت توسط کودک ضرر دارد؟ عوارض مکیدن انگشت توسط کودک از نوزادی تا 2 سالگی این موضوع طبیعی است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد؛ اما چنان چه از دو سالگی به بعد همچنان ادامه یابد می تواند عوارضی به
مطالعه بیشتر