بررسی انواع تروما در دندان کودکان به طور کلی هر عامل بیرونی که به بافت داخلی و خارجی دندان آسیبی وارد کند، آن قسمت تروماتیزه می شود. تروما در مورد تمامی اندام های بدن صادق است و نه تنها در دندان ها
مطالعه بیشتر