بررسی اهمیت کاشت ایمپلنت دندان آسیاب دندان های آسیاب به عنوان دندان پایه نیز شناخته می شود. در صورتیکه هر کدام از این دندان ها از بین رود، دندان های کناری شروع به تکان خوردن می نماید. در این نوشته از سایت
مطالعه بیشتر