دندان شماره شش دندان شش از دندان شش با نام های دندان شماره ی شش، دندان 6، دندان شیش سالگی نیز یاد می شود. اما نام علمی آن که در کتب دندانپزشکی نیز گفته می شود دندان شش است. اولین دندان دایمی
مطالعه بیشتر