بررسی باید‌‌ها و نباید‌های غذا خوردن بعد از کامپوزیت دندان اگر شما همه مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کنید اما باید‌ها و نباید‌های غذا خوردن را ندانید و یا آن‌ها را رعایت نکنید؛ طول عمر کامپوزیت‌های خود را به شدت کاهش خواهید داد.
مطالعه بیشتر