نمونه کامپوزیت ونیر دندان‌های قدامی بالا کامپوزیت ونیر دندان‌های قدامی بالا ، به همراه عصب‌کشی، پر کردن و ترمیم. تصویر گرفته شده از صفحه اینستاگرام دکتر ندا مکانیک ماندگاری کامپوزیت ونیر در دوام و ماندگاری کاموپزیت ونیر عوامل بسیاری تاثیر گذار می باشد ،
مطالعه بیشتر