آشنایی با دلایل کشیدن دندان دندانپزشکان با کمک چندین تکنیک مختلف سعی دارند تا دندان های فرد بیمار را حفظ نموده و آن را ترمیم نمایند. با این حال، مواقعی وجود دارد که دندانپزشک مجبور است تنها کشیدن دندان را برای درمان
مطالعه بیشتر