دندانپزشکان چگونه برای شما بریج نصب می‌کنند؟ اگر همه چیز به درستی پیش برود، طی دو جلسه ویزیت با دندانپزشک، به راحتی می‌توانید صاحب بریج و پل دندانی شوید. روز اولی که برای ویزیت می‌روید، اگر قرار باشد جای خالی دندان را
مطالعه بیشتر