آیا غذا خوردن با پروتز دندانی سخت است؟ غذاخوردن با پروتز دندان:غذاخوردن با پروتز دندان:غذا خوردن با این دندان های جدید در ابتدای امر، کمی دشوار خواهد بود. ممکن است چند هفته طول بکشد تا بتوانید به درستی و بدون مشکل با
مطالعه بیشتر