چگونگی ساخت پروتز دندان چگونگی ساخت پروتز دندان:روند ساخت و آماده شدن دندان مصنوعی میتواند چند هفته طول بکشد و شما شاید لازم باشد چند جلسه برای اینکار به مطب دنداپزشک یا متخصص پروتز خود مراجعه کنید. بر همین اساس، روند آماده
مطالعه بیشتر