بررسی حساسیت به آلیاژ تیتانیوم در ایمپلنت در علم پزشکی فیدبک و واکنش آلرژی یا همان حساسیت زیاد به عنوان یک واکنش ایمنی شدید بوده که زمانی رخ می دهد که در تماس با آنتی ژن های شناخته شده ای باشند. در
مطالعه بیشتر