روش های خانگی درمان تیر کشیدن دندان اگر دچار دندان درد و تیر کشیدن آن شدید و دسترسی به دندانپزشک نداشتید می توانید از یک سری روش ها و تکنیک ها برای درمان فوری و موقت و تسکین درد استفاده کنید. این
مطالعه بیشتر