روشهای درمان عارضه هیپوپلازی غربالگری و تشخیص زودهنگام بسیار مهم است. به همین دلیل است که کودکان باید مدتی بین رویش اولین دندان خود به دندانپزشک مراجعه کنند. در ادامه این نوشته از سایت دکتر ندا مکانیک بهترین دندانپزشک کودکان اصفهان روشهای
مطالعه بیشتر