بررسی دلایل تیر کشیدن دندان دندان های ما بی جهت تیر نمی کشند و احساس درد را منتقل نمی کنند. دلایل مختلفی وجود دارند که باعث تیر کشیدن دندان می شوند. گاهی اوقات عامل تیر کشیدن ها مربوط به پوسیدگی دندان و
مطالعه بیشتر