درمان ریشه به معنای خارج کردن عصب یک دندان، تمیز کردن و شکل دادن به فضای کانال است. و در آخر نیز جهت ممانعت از ورود میکروب و باکتری به عصب دندان باید دندان را پر کنند. درمان ریشه به این جهت
مطالعه بیشتر