بررسی روش های ترمیم دندان شکسته کودکان شکستگی دندان کودکان بسیار شایع است و موارد بسیاری می تواند دلیل بر شکستگی دندان های کودکان باشد. گاهی ممکن است حتی گاز زدن آب نبات، سبب شکستگی دندان کودک گردد. شکستگی دندان ها می
مطالعه بیشتر