بررسی روش های پرکردن دندان کودکان یکی از چالش های خانواده ها همواره مشکلات دندان های کودکان در سنین پایین است. بسیاری افراد تصور می کنند که دندان های شیری کودکان چون به زودی می افتند و دندان جدید به جای آن
مطالعه بیشتر