بررسی زمان لق شدن دندان شیری زمانی که ریشه‌های دندان‌های دائمی شروع به رشد بیشتر می‌کنند و زمان رویش آن‌ها داخل دهان نزدیک می‌شود، ریشه دندان‌های شیری شروع به تحلیل رفتن می‌کند تا فضای کافی برای رویش دندان‌های دائمی و جدید وجود
مطالعه بیشتر