نقش دندان در التهاب و عفونت سینوس ها نقش دندان در التهاب سینوس ها:درد ضربان داری که از فک تا گوش می‌ پیچد و سردردهای تیزی نیز در پیش دارد، برای اغلب ما ناآشنا نیست. بسیاری از ما می‌ دانیم که این
مطالعه بیشتر