عوامل تاثیرگذار در طول عمر ایمپلنت برای اینکه ایمپلنت را در طی سال های متمادی داشته باشید بهتر است چند عامل تاثیر گذار در این افزایش طول عمر را بدانید. مانند:   مهارت و تخصص ایمپلنتوژیست شاید برایتان عجیب باشد که اولین
مطالعه بیشتر