بررسی عصب کشی دندان پیش از ارتودنسی عموما افرادی از اقدام به درمان ارتودنسی نیاز به درمان‌های زمینه‌ای مثل جرمگیری،جراحی، کشیدن دندان، پر کردن و عصب کشی نیاز دارند. این درمان‌ها برای حذفدندان‌های اضافی و حفظ دندان‌های پوسیده، شکسته و… استفاده می‌شود.
مطالعه بیشتر