علت خونریزی لثه چیست؟ شایعترین علل خونریزی لثه عبارتند از : ژنژویت (Gingivitis) هنگامی که به بهداشت دهان و دندان رسیدگی نکنیم راه را برای تشکیل پلاک باز می کنیم. پلاک ها ناشی از فعالیت باکتری ها و مواد معدنی موجود در
مطالعه بیشتر