علت کوچک شدن چانه کوچک شدن چانه یا عضله‌های چانه (عضلات ماسه‌ای)   برخی از علل شایع کوچک شدن عضله‌های چانه را بررسی خواهیم کرد: بیکاری عضلات چانه: اگر عضلات چانه به طور مداوم غیرفعال باشند و فعالیت کافی نداشته باشند، ممکن
مطالعه بیشتر