عوامل تغییر رنگ دندان چه چیز های هستند؟ عوامل تغییر رنگ دندان:گروهی از مشکلات سیستمیک که تغییر رنگ به علت نفوذ پیگمان رنگی طی تکامل دندان را بوجود می آورند به قرار زیر است خانم دکتر ندا میکانیک بهترین دندانپزشک اصفهان دارای
مطالعه بیشتر

علت تغییر رنگ دندان علت تغییر رنگ دندان: از عواملی که باعث تغییر رنگ در ساختمان دندان (مینا و عاج) مبشوند به طور کلی عبارتند تجویز سیستمیک بعضی از داروها برای اولین بار اثر نامطلوب برخی داروها در زمان شکل گیری دندان
مطالعه بیشتر