بررسی علل زردی دندان ها با وجود بریس و براکت زرد شدن دندان ها پس از برداشتن بریس، یکی از نگرانی های شایع در بین نوجوانان و بزرگسالانی است که از درمان ارتودنسی با این ابزار استفاده کرده اند. در این نوشته
مطالعه بیشتر