بررسی علل نیاز به عصب کشی دندان شیری به دلیل عدم آگاهی والدین از نحوه رعایت بهداشت دهان و دندان اغلب کودکان کم سن و سال دچار انواع بیماری های دهان و دندان می شوند. با توجه به افزایش دندان درد در
مطالعه بیشتر