علت تغییر رنگ دندان علت تغییر رنگ دندان: از عواملی که باعث تغییر رنگ در ساختمان دندان (مینا و عاج) مبشوند به طور کلی عبارتند تجویز سیستمیک بعضی از داروها برای اولین بار اثر نامطلوب برخی داروها در زمان شکل گیری دندان
مطالعه بیشتر