بررسی عوامل موثر در خراب شدن ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان همانند جراحی دندان عقل به عنوان بهترین جایگزین دندان های از دست رفته می تواند نقش بسزایی در بهبود روند زندگی بیمار و برگرداندن دوباره حس دندان طبیعی به بیمار عرضه کند.
مطالعه بیشتر