فاصله بین دندانی چیست؟ زیبایی دندان زمانی خود را نشان می دهد که تمامی دندان یک دست و با فاصله مناسب از هم قرار گرفته باشند. این فاصله می تواند در اثر عوامل مختلفی از جمله مادرزادی بودن، افتادن زودتر از موعد
مطالعه بیشتر