مراقبت های پس از جراحی فک مراحل بعد از جراحی فک پس از عمل بیمار بایستی مرتبا توسط جراح و ارتودنتیست چک آپ شود. زیرا فک تمایل دارد به موقعیت قبل بازگردد که باید با آن مقابله شود. پس از حدود شش
مطالعه بیشتر