بررسی مزیت های ترمیم ریشه دندان تصور غلط و نسبتا عجیبی که ما همیشه با آن روبرو هستیم این است که انجام درمان ریشه یک روش دردناک است. برعکس روت کانال یا همان درمان ریشه دندان حتی باعث تشکین درد و بهبود
مطالعه بیشتر