بررسی موارد ضروری برای کشیدن دندان عقل خیلی از افراد تصور می‌کنند که دندان عقل را نباید در دهان خود نگه دارند. این افراد در حقیقت کشیدن دندان عقل را الزامی می‌دانند. اما طبق توصیه دندانپزشکان، این دندان نیز می‌تواند همانند سایر
مطالعه بیشتر