بررسی نکاتی در مورد سیلانت دندان کودک به پوشش های پلاستیکی و نازک که با استفاده از برس بر روی دندان های آسیب و انتهایی مالیده می شوند ،سیلانت گفته می شود . سیلانت می تواند رنگی باشد و با چشم مشخص
مطالعه بیشتر