ترمیم دندان کودکان با کامپوزیت این روش یکی از روش‌های پرکاربرد در دندانپزشکی است. کامپوزیت یک نوع رزین است که به دندان متصل می‌شود. این روش قابلیت ترمیم آسیب‌های کوچک و متوسط را در دندان‌های کودکان فراهم می‌کند. آیا ترمیم دندان کودکان
مطالعه بیشتر