پروتز کامل دندان یا دست دندان ( denture) پروتز کامل دندان:پروتز دندان متحرک را افرادی استفاده میکنند که تمام دندانهای خود را از دست داده اند.حتما دست دندانهای پدر بزرگها و مادر بزرگها را دیده اید. این نوع از پروتز دندان متحرک
مطالعه بیشتر