چه کسانی شرایط کاشت ایمپلنت را ندارند؟ برخی از افراد هستند که شرایط ایمپلنت را ندارند و کاندید ایمپلنت گذاری دندان نیست. آن ها باید به سایر روش های ایگزین دندان مانند پل (بریج دندانی) یا پروتز رو بیاورند. ادامه مقاله را
مطالعه بیشتر