کودک مناسب دندانپزشکی تحت بیهوشی هر چه سن کودک پایین‌تر باشد، درمان دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی بهتر است. چرا که باعث می‌شود آن‌ها از فرایند درمان دندانپزشکی، چه در طول درمان حاضر و چه در آینده نترسند. بهترین ایمپلنت اصفهان بعضی از
مطالعه بیشتر