کلیه خدمات دندانپزشکی توسط خانم دکتر با  علم و دانش دندانپزشکی بالا و درخواست گرافیها و در صورت لزوم آزمایشهای لازم  انجام می شود.

Leave a Comment