بررسی دلایل احساس بزرگی روکش دندان برخی از متقاضیان بعد از اتمام مراحل روکش دندان احساس بزرگی روکش دندان را دارند. چنین حسی بعد از اجرای روکش دندان در روزهای اول کامل طبیعی بوده و بعد از سپری کردن چندین روز این
مطالعه بیشتر